Općinski načelnik u ime općine Sanski Most kao vid podrške NVO/OCD na području Općine, objavljuje “JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA KOJI SE FINANSIRAJU/SUFINANSIRAJU U OKVIRU BUDŽETA OPĆINE SANSKI MOST ZA 2023. GODINU", ukupan iznos sredstava za javni poziv koji će se raspodjeliti za finansiranje projekata organizacija civilnog društva je 30.000,00 KM, Budžet Općine Sanski Most, a visina grantova dodijeljenih u okviru ovog poziva može biti od 500 do 5.000,00 KM po projektu iz oblasti: obrazovanje, kultura i umjetnost, zaštita okoliša, socijalna politika, sport i rekreacija, turizam, te Mladi i volonterizam.

Sastavni dio Javnog poziva su i Smjernice za podnositelje prijedloga – organizacije civilnog društva (OCD) u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga na području Općine Sanski Most za 2023 godinu. Svi detalji vezano za Javni poziv sadržani su u pozivu i Smjernicama. Javni poziv je otvoren od 18.08.2023. godine do 04.09.2023. godine, a dokumentacija se predaje u Šalter sali organa uprave ili putem pošte – preporučeno.

Tekst Javnog poziva, Smjernice i svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećim linkovima:

Javni poziv za NVOOCD 2023

Smjernice za podnositelje projektnih prijedloga

Projektni prijedlog

Pregled budžeta i plan potrošnje

Logički okvir_logička matrica

Plan aktivnosti i promocije_Aneks 4

Administrativni podaci o podnosiocu projekta_Aneks 5

Finansijski identifikacioni formular Aneks 6

Izjava o podobnosti Aneks 7

Lista za provjeru