Radno vrijeme službe

07:00 - 15:30

Izvještaj o radu

2016

Pomoćnik načelnika: Azra Redžić – Gazibara

Telefon: +387 37 686 501

              +387 37 685 408 lokal 310

Fax:       +387 37 686 507

e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

           Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

U okviru Općinske službe za geodetske i imovinsko – pravne poslove djeluju dvije (2) unutrašnje organizacione jedinice:

Odsjek za imovinsko-pravne poslove

Šef odsjeka: Teufik Hodžić

Telefon: +387 37 686 501

             +387 37 685 408 lokal 326

 Fax:     +387 37 686 507

e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

           Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina

Šef odsjeka: Nidal Talić

Telefon: +387 37 686 501

             +387 37 685 408 lokal 317

 Fax:     +387 37 686 507

e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

           Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Opis poslova i zadataka:

 • poslovi i zadaci upravnog rješavanja, normativno-pravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na svojinsko-pravne i druge stvarno-pravne odnose na nekretninama,
 • provođenje postupaka preuzimanja i dodjele zemljišta u svrhu planirane izgradnje, provođenje postupka utvrđivanja prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu, te utvrđivanja prvenstvenog prava korištenja zemljišta radi građenja,
 • provođenje postupka uređenja međa u gradskom građevinskom zemljištu privedenom namjeni po regulacionom planu,
 • provođenje postupka gubitka prava korištenja zemljišta radi građenja,
 • provođenje postupka utvrđivanja prava ranijih vlasnika nacionalizovanog zemljišta, utvrđivanja stvarnih služnosti, privremenog zauzimanja građevinskog zemljišta, pripremnih radnji i provođenje postupka eksproprijacije, deeksproprijacije i uzurpacije,
 • vršenje određenih poslova u postupku privatizacije i restitucije nekretnina,
 • obavljanje i imovinsko – pravnih poslova i vođenje evidencije u vezi sa nekretninama na kojima Općina ima pravo raspolaganja,
 • staranje o ubiranju i realizaciji budžetskih sredstava iz djelokruga Odsjeka,
 • izrada normativnih akata iz djelokruga Odsjeka koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik,
 • obavljaju se poslovi i zadaci upravnog rješavanja, normativno-pravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na svojinsko-pravne i druge stvarno-pravne odnose na nekretninama,
 • provođenje postupaka preuzimanja i dodjele zemljišta u svrhu planirane izgradnje, provođenje postupka utvrđivanja prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu, te utvrđivanja prvenstvenog prava korištenja zemljišta radi građenja,
 • provođenje postupka uređenja međa u gradskom građevinskom zemljištu privedenom namjeni po regulacionom planu,
 • provođenje postupka gubitka prava korištenja zemljišta radi građenja,
 • provođenje postupka utvrđivanja prava ranijih vlasnika nacionalizovanog zemljišta, utvrđivanja stvarnih služnosti, privremenog zauzimanja građevinskog zemljišta, pripremnih radnji i provođenje postupka eksproprijacije, deeksproprijacije i uzurpacije,
 • vršenje određenih poslova u postupku privatizacije i restitucije nekretnina,
 • obavljanje i imovinsko – pravnih poslova i vođenje evidencije u vezi sa nekretninama na kojima Općina ima pravo raspolaganja,
 • staranje o ubiranju i realizaciji budžetskih sredstava iz djelokruga Odsjeka,
 • izrada normativnih akata iz djelokruga Odsjeka koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik,
 • upravni i drugi stručni poslovi ,
 • geodetski poslovi,
 • poslovi premjera i održavanja katastra zemljišta,
 • uspostave katastra nekretnina,
 • uspostave i vođenja katastra komunalnih uređaja,
 • izdavanja prepisa posjedovnih listova, uvjerenja, kopija katastraskih planova i fotoskica,
 • provođenje tehničkih promjena i promjena korisnika u katastarskom operatu,
 • vještačenja za potrebe Odsjeka imovinsko – pravnih poslova i za potrebe izrade prostorno planske dokumentacije
 • vodi evidenciju izrađenih situacija na terenu, izvoda iz planova, urbanističko-tehničkih uslova i drugih crtanih materijala,

i svi drugi poslovi iz djelokruga rada Odsjeka i po nalogu Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Načelnika službe