Radno vrijeme službe

07:00 - 15:30

Pomoćnik načelnika: Ermina Hrnčić dipl.ecc.

Telefon: +387 37 689 344

e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 

U okviru Općinske službe za   finansije, trezor i zajedničke poslove djeluju tri ( 3 ) unutrašnje organizacione jedinice:

  • Odsjek za budžet, Telefon/Fax: +387 37 684 383 / 037 686 507 / e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 

Šef odsjeka: trenutno nepopunjeno

  • Odsjek za finansije i trezor, Telefon: +387 37 684 018 e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 

Šef odsjeka: trenutno nepopunjeno

  • Odsjek za zajedničke poslove i javne nabavke

Šef odsjeka: Višnja Jolić

Telefon/Fax: +387 37 681 532

Telefon +387 37 689 127

e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. / Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. / Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 

Opis poslova i zadataka: 

U službi za financije, trezor i zajedničke poslove obavljaju se poslovi upravnog rješavanja, računovodstveno-materijalni, informaciono-dukumentacioni, normativno-pravni, studijsko-analitički, stručno-operativno, administrativno-tehnički, operativno-tehnički i pomoćni poslovi, koji se odnose na:

a) provođenje utvrđene politike, izvršavanje i praćenje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti financija i javnih nabavki,

b) izrada nacrta i prijedloga propisa i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, nomotehnička obarda tih propisa, davanja mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata, koje donose drugi nadležni organi,

c) vođenje prvostepenog upravnog postupka o pitanjima iz nadležnosti Službe,

d) izrada analiza, izvještaja i informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala o izvršavanju budžeta i iz oblasti financija,

e) uspostavljanje, vođenje i ažuriranje propisanih evidencija i registra iz djelokruga rada Službe, 

d) izrada analiza, izvještaja i informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala o ivrzšavanju budžeta i iz oblasti finansija, 

e) uspostavljanje, vođenje i ažuriranje propisanih evidencija i registra iz djelokruga rada Službe,

f) izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se vode islužbene evidencije i uvjerenja o činjenicama o kojima se ne vode službene evidencije,

g) učešće u procesima strateškog planiranja, realizaciji strategije i planova implementacije, posebno kad je riječ o pripremi i realizaciji projekata i programa koji su u skladu sa planom implementacije, uključeni u godišnji plan rada Službe, te praćenja realizacije dodijeljenih projekata/programa,

h) izrada prednacrta, nacrta i prijedloga budžeta i rebalansa budžeta,

i) izrada za Općinsko vijeće, Općinskog načelnika i općinske službe odluka, zaključaka i naredbi vezanih za isplatu i ili preraspodjelu budžetskih sredstava,

j) plaćanja i prenos sredstava sa transakcijskog računa,

k) praćenje i izvještavanje nadležnih organa i službi o ostvarenim prihodima i rashodima po vrstama i korisnicima,

l) sistematično i ažurno evidentira sve budžetske transakcije u okviru prihoda i izdataka u glavnoj i pomoćnim knjigama trezora,

m) knjiži sve financijske dokumente u glavnoj i pomoćnim knjigama trezora, te vodi i druge evidencije iz oblasti računovodstva, platnog prometa i blagajničkog poslovanja u trezoru,

n) popunjava obrasce periodičnih i godišnjih obračuna i priprema podatke za iradu budžeta uz pomoć trezora,

o) obavljaju poslovi vezani za provođenje postupka javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama,

p) praćenje realizacije ugovora o nabavci,

r) obavljanje računovodstvenih-materijalnih poslova za mjesne zajednice,

s) obavljanje trezorske poslove svih budžetskih korisnika,

t) sistematično i ažurno evidentira sve budžetske transakcije u okviru prihoda i izdataka u glavnoj i pomoćnim knjigama,

v) knjiži sve financijske dokumente u glavnoj i pomoćnim knjigama, te vodi i druge evidencije iz oblasti računovodstva, platnog prometa i blagajničkog poslovanja,

z) blagovremeno vrši zaključna knjiženja po periodičnim i završnom računu,

aa) popunjava obrasce periodičnih i godišnjih obračuna i priprema podatke za izradu budžeta,

bb) hronološki arhivira i čuva računovodstvenu dokumentaciju,

cc) vrši obračun plata, ostalih primanja, obustava, poreza i doprinosa,

dd) obavlja poslove fakturisanja i likvidature,

ee) razvoj i održavanje informacionog sistema,

ff) obavljaju se stručno - operativni poslovi pomoćne djelatnosti (poslovi telefoniste, poslovi snimatelja, organizacija i prevoz putničkim motornim vozilima za službene potrebe, održavanje i servisiranje službenih vozila, tekuće i investiciono održavanje objekta čistoće u radnim i drugim prostorima Općine, portirski poslovi, zaštita objekta, imovine i lica, i dr. poslovi pomoćne djelatnosti).

gg) izrada sigurnosne procjene i stanja zaštite objekta,

hh) provjera i snimanje stanja objekata i okoline objekta,

ii) planiranje i predlaganje nabavke potrebnih sredstava, opreme za potrebe unutrašnje zaštite,

jj) ostvarivanje saradnje sa pravnim i fizičkim licima, udruženjima i nevladinim organizacijama iz djelokruga rade Službe,

kk) vršenje drugih upravnih i stručnih poslova propisanih zakonom i drugim propisima.