U skladu sa raspisanim Javnim pozivom organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata koji se finansiraju/sufinansiraju u okviru Budžeta općine Sanski Most za 2021. godinu (broj 05-11-2620/21 od 19.08.2021. godine), a postupajući u skladu sa članom 10. Odluke o finansiranju i sufinansiranju projekata organizacija civilnog društva (OCD), odnosno nevladinih i neprofitnih organizacija koje djeluju na području općine Sanski Most ("Službeni glasnik općine Sanski Most", br. 2/17, 8/17 i 6/19), Općinski načelnik,  utvrdio je 10.12.2021. godine konačan prijedlog projekata za finansiranje/sufinansiranje i projekata koji se ne finansiraju, a
potpisivanje Ugovora će biti zakazano na naknadno utvrđeni termin, a sve NVO/OCD će dobiti Obavijest a shodno tome će dostaviti i dinamički plan utroška sredstava nadležnoj Službi za finansije, trezor i zajedničke poslove.

Potpisivanje Ugovora zakazano za 16.12.2021. godine u 13, 00 sati - zgrada Općine - Kabinet Općinskog načelnika.

LISTA OCD/NVO 2021