Na osnovu člana 52. Zakona o organizaciji uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), člana 95. stav 3. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik USK“, broj: 14/17  i 16/17), člana 9. Pravilnika o kriterijima za uspostavljanje jedinica za internu reviziju u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 82/13 i 74/14), Uredbe o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije organa državne službe u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 22/17), Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici i uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanje određenih prava iz radnog odnosa („Službeni glasnik USK“, broj: 22/17), Uredbe o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju namještenici („Službeni glasnik USK“, broj: 22/17, 7/18 i 18/18), Odluke o organizaciji i djelokrugu Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Sanski Most („Službeni glasnik općine Sanski Most“, broj 1/18 i 2/19) i člana 38. Statuta Općine Sanski Most („Službeni glasnik općine Sanski Most“, broj 4/08, 5/08, 05/09, 02/10 i 09/11), Općinski načelnik uz prethodno pribavljeno mišljenje Sindikalne organizacije službenika i namještenika u organima uprave Sanski Most broj 01-10-12/19 od 10.04.2019. godine i mišljenja Federalnog ministarstva finansija (CHJ FMF), broj: 10-14-7-1674/18 B.J.S, od 12.04.2018. godine, donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog općinskog Organa uprave općine Sanski Most.

Pravilnik preuzmite OVDJE.

Tabelarni prikaz OVDJE.