Na osnovu Odluke o davanju u zakup stanova i garaža na kojima pravo raspolaganja ima Općina Sanski Most ("Sl. glasnik Općine Sanski Most", broj:8/11, 3/12 i 1/14), člana 11. Pravilnika o utvrđivanju mjerila i kriterija o davanju u zakup stanova i garaža na kojima pravo raspolaganja ima Općina Sanski Most ("Sl.glasnik Općine Sanski Most", broj:5/12) i člana 38. Statuta općine Sanski Most (“Sl. glasnik Općine Sanski Most“, broj:4/08 , 5/08 , 5/09, 2/10 i 9/11), Općinski načelnik r a s p i s u j e:

J A V N I POZIV

o davanju u zakup stambenog prostora

prikupljanjem pismenih ponuda

Teksz Javnog poziva možete preuzeti ovdje