Zakon o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj:7/21,1/22 i 10/23), (u daljnjem tekstu Zakon) utvrdio je obavezu izabranih i imenovanih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija, savjetnika, ostalih nosioca javnih funkcija (u daljnjem tekstu nosioci javnih funkcija), rukovodećih državnih službenika u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, da prijave zatečenu imovinu i prihode, porijeklo i promjene imovine i prihoda, kao i poklone koje dobiju u toku obavljanja javne funkcije.

„Izabranim dužnosnicima“ smatraju se zastupnici u Skupštini Unsko - sanskog Kantona, vijećnici u gradskim vijećima gradova i općinskim vijećima općina na teritoriji Unsko-sanskog kantona.

„Nosiocima izvršnih funkcija“ smatraju se premijer Kantona i članovi Vlade Kantona, gradonačelnici gradova i općinski načelnici općina na teritoriji Kantona, te direktori i zamjenici direktora agencija, fondova, zavoda, javnih preduzeća, javnih ustanova i institucija čiji je osnivač Kanton, ili grad/općina, članovi skupština, upravnih i nadzornih odbora direkcija, zavoda, javnih ustanova, javnih preduzeća i drugih institucija u Kantonu koji su izabrani i imenovani ili je za njihov izbor ili imenovanje data saglasnost zakonodavnog organa Kantona ili gradskih/ općinskih vijeća ili Vlade Kantona.

„Savjetnicima“ se smatraju savjetnici izabranih dužnosnika i nosilaca izvršnih funkcija koji se imenuju po lex specialis propisima.

“Ostalim nosiocima javnih funkcija” smatraju se kantonalni pravobranilac, gradski/općinski pravobranilac i zamjenici pravobranioca.

“Rukovodećim državnim službenicima” smatraju se sva lica postavljena na radna mjesta iz člana 11. stav (1) tačka a) Zakona o državnoj službi u Unsko – sanskom kantonu.

Zakon se odnosi i na vršioce dužnosti svih funkcija.

Obaveza prijavljivanja i dostavljanja podataka o imovini odnosi se i na bliske srodnike nosioca javnih funkcija (bračni i vanbračni partner, dijete, majka, otac, usvojilac i usvojenik nosioca javne funkcije).

Godišnje prijavljivanje imovine u skladu sa Zakonom obavezno se vrši tokom vremena obavljanja funkcije, mandata ili rada na radnom mjestu rukovodećeg državnog službenika u periodu od 1. do 31. januara svake kalendarske godine.

Ured za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona poziva sve nosioce javnih funkcija i rukovodeće državne službenike u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, da prijave zatečenu imovinu i prihode, porijeklo i promjene imovine i prihoda, kao i poklone, a sve počev od dana stupanja na snagu Zakona, odnosno za 2021., 2022. i 2023. godinu.

Iz prethodno navedenog proizlazi da su nosioci javnih funkcija i rukovodeći državni službenici u obavezi podnijeti prijavu posebno za svaku godinu od dana stupanja na snagu Zakona.

Zbog kašnjenja sa implementacijom Zakona molimo vas da za 2023. godinu, podneste prijave u zakonom propisanom roku, od 1. do 31. januara 2024. godine, dok za prethodne dvije godine u skladu sa svojim ovlaštenjima ovaj Ured određuje rok od 1. janura do 30. aprila 2024. godine.
Ured  je nadležan da izdavanjem prekršajnog naloga kazni za kršenja obaveza utvrđenih Zakonom.

Obrasci prijave imovine i poklona sa uputstvima mogu se preuzeti u nastavku:

OBAVIJEST

Obrazac za prijavu imovine i uputstvo

Obrazac za prijavu poklona i uputstvo