22SJEDNICA

 

 

Jučer je u sali Općinskog vijeća (ŠIP-ova zgrada) sa početkom u 09:00 sati održana 22. sjednica Općinskog vijeća Sanski Most sa predloženim dnevnim redom:

1. Izvod iz zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća Sanski Most;

2. Vijećnička pitanja i inicijative (odgovori i nova pitanja);

3. Prijedlog Odluke o radno-pravnom statusu predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća;

4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine i načinu isplate naknada općinskim vijećnicima, članovima Kolegija i članovima komisija Općinskog vijeća Sanski Most;

5. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za finansiranje parlamentarnih grupa i pojedinaca u Općinskom vijeću Sanski Most;

6. Prijedlog Odluke o usvajanju Nacrta Prostornog plana Općine Sanski Most za vremenski period od 20 godina;

7. Prijedlog Odluke o provođenju Prostornog plana Općine Sanski Most za vremenski period od 20 godina;

8. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana rada općinskog organa uprave za 2023. godinu;

9. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnim taksama i Tarifi komunalnih taksa;

10. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Sanski Most (lokacija Hrustovo);

11. Prijedlog Odluke o kupovini zemljišta (Šejkovača);

12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu ekspropijaciju/ustanovljenje prava služnosti za legalizaciju izgrađenog opskrbnog vodovoda “Lukavice/Pećina” općina Sanski Most;

13. Prijedlog Odluke o privremenom stambenom zbrinjavanju readmisiranih državljana BiH u stambenim jedinicama saniranim kroz implementaciju projekta “Podrška sistemu prihvata i integracije državljana BiH koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji” ;

14. Prijedlog Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije Sanski Most;

15. Prijedlog Rješenja o imenovanju Konkursne komisije za izbor jednog člana OIK Sanski Most;

16. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova upravnog odbora JU “Općinski fond za komun. djelatnosti i infrastrukturu” Sanski Most;

17. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana upravnog odbora JU “Centar za socijalni rad” Sanski Most;

18.Prijedlog Rješenja o imenovanju članova skupštine JKP “ViK” Sanski Most;

19. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za vansudska poravnanja;

20. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Privremenog upravnog JU ”Narodna biblioteka” Sanski Most;

21. Prijedlog Rješenja o imenovanju vd predsjednika i vd članova Skupštine JP “Gradska dvorana” d.o.o. Sanski Most;

22. Prijedlog Rješenja o imenovanju vd predsjednika i vd članova Skupštine JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Sanski Most;

23. Program rada i finans.plan JU “Centar za socijalni rad” Sanski Most za 2023. godinu;

24. Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća za 2022. godinu;

25. Informacija o poduzetim aktivnostima u vezi zaključka sa sjednice Općinskog vijeća broj: 01-02-389/22 od 16.12.2022.godine;

26. Informacija o poduzetim aktivnostima vezanim za zbrinjavanje nezbrinutih pasa na području općine Sanski Most.

 

Tokom sjednice, Općinsko vijeće je raspravljalo o svim tačkama dnevnog reda, koje su nakon rasprave usvojene.