Obaviještavaju se općinski vijećnici, radna tijela Općinskog vijeća, klubovi vijećnika, Općinski načelnik sa općinskim službama, javne ustanove i javna preduzeća čiji je osnivač Općinsko vijeće, drugi organi i organizacije, kao i građani Sanskog Mosta da je pokrenuta procedura javne rasprave za Nacrt Programa rada Općinskog vijeća za 2022. godinu.

Javna rasprava traje do 30.12.2021.godine a svi zainteresirani sve primjedbe, sugestije, komentare i dopune na dostavljeni Nacrt mogu uputiti Stručnoj službi za poslove Općinskog vijeća u pisanoj formi lično na protokol Stručne službe, putem pošte ili na e-mail:

opcinsko.vijece@sanskimost.gov.ba.

Centralna javna rasprava će se održati dana 29.12.2021.godine sa početkom u 13:00 sati u sali Općinskog vijeća (ŠIP-ova zgrada).

Primjedbe na Nacrt Programa rada OV za 2022.