Nakon otvaranja pristiglih aplikacija po javnom pozivu, Komisija za odabir krajnjih korisnika po Javnim pozivima broj: 02-20-2120/21 i   02-20-2121/21 od 17.06.2021. na području općine Sanski Most, je sačinila preliminarne liste uspješnih aplikanata, te iste dostavila Općinskom načelniku koji donosi Odluku o utvrđivanju preliminarne liste uspješnih aplikanata. Svi aplikanti koji imaju bilo kave primjedbe i sugestije na preliminarnu listu, iste neka dostave pismeno na protokol organa uprave općine Sanski Most najkasnije do 06.12.2021.godine.

Odluka sa rang listom - MEHANIZACIJA

Odluka sa rang listom