U skladu sa raspisanim Javnim pozivom organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata koji se finansiraju/sufinansiraju u okviru Budžeta općine Sanski Most za 2020. godinu a postupajući u skladu sa članom 10. Odluke o finansiranju i sufinansiranju projekata organizacija civilnog društva (OCD), odnosno nevladinih i neprofitnih organizacija koje djeluju na području općine Sanski Most ("Službeni glasnik općine Sanski Most", br. 2/17, 8/17 i 6/19),  

Općinski načelnik utvrdio je konačan prijedlog projekata za finansiranje/sufinansiranje i projekata koji se ne finansiraju broj 05-11-979/20 od 07.08.2020. godine.
Potpisivanje Ugovora će biti zakazano na naknadno utvrđeni termin.

Konačan prijedlog projekata OCD za 2020