Zaključak: Kućni ljubimci

Zaključak o usvajanju Nacrta/Odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca na području općine Sanski Most.Centralna Javna Rasprava održa će se dana 28.06.2019.godine,u prostorijama Vijećničke sale(ŠIP-va zgrada)na Trgu Oslobodilaca,sa početkom u 14.00 sati.

Molimo građane općine Sanski Mosta da svojim prisustvom,učešću u Javnoj raspravi, doprinesu donošenju ove Odluke,s kojom se nastoje pobliže urediti uslovi držanja kućnih ljubimaca u smislu dužnosti,obveza i odgovornosti vlasnika/imalaca kućnih ljubimaca s naglaskom na držanje kućnih ljubimaca u skladu sa njihovim potrebama,brizi o zdravlju,prehrani,smještaju i higijeni,sprečavanju nanošenja boli,patnje i ozljeda ili namjernom izlaganju neprimjerenim temperaturama i vremenskim uvjetima,protivni prihvaćenim standardima za pojedinu vrstu ili strahu,kao i sprečavanju poremećaja u ponašanju.

Nacrt/Odluke,dostupan je na web stranici općine Sanski Most,a može se preuzeti i u općinskoj službi za razvoj i poduzetništvo)ŠIP-va zgrada).

obradio sekretar MZ-a,Senad Džananović