Na osnovu clana 38. Statuta opcine San ski Most ("Sluzbeni glasnik opcine Sanski Most, broj:4/08, 5/08, 5/09, 2/10, 9/11) i clana 15. i 16. Pravilnika 0 procedurama, uslovima, kriterijima i prioritetima za dodjelu jednokratne novcane pornoci gradanima i privrednim subjektima za hitne intervencije i saniranje nastalih steta od djelovanja prirodnih i drugih r
nesreca, Opcinski nacelnik na prijedlog Komisije za dodjelu jednokratne novcane pomoci za otklanjanje posljedica nastalih djelovanjem prirodne nesrece - poplava na podrucju Opcine Sanski Most tokom mjeseca maja 2023. godine donosi:

ODLUKU O DODJELI SREDSTAVA APLlKANTIMA KOJIISPUNJAVAJU USLOVE JAVNOG POZIVA ZA DODJELU JEDNOKRA TNE NOVCANE POMOCI ZA OTKLANJANJE POSLJEDICA NASTALlH DJELOVANJEM PRIRODNE NESRECE - POPLAVA NA PODRUCJU OPCINE SANSKI MOST TOKOM MJESECA MAJA 2023. GODINE

Uslove Javnog poziva za dodjelu jednokratne novcane pomoci za otklanjanje posljedica nastalih djelovanjem prirodne nesrece - poplava na podrucju Opcine Sanski Most tokom
mjeseca maja 2023. godine ispunjavaju sljedeca lica: Odluka o dodjeli sredstava - poplave, maj 2023.g.