Općina Sanski Most je u skladu sa Odlukom o kriterijima i načinu dodijele stipendija redovnim studentima Općine Sanski Most (“Službeni glasnik općine Sanski Most”, broj: 4/22), nakon objave "Konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima općine Sanski Most za akademsku 2022/2023 godinu" odnosno perioda trajanja i isteka perioda za predaju aplikacija, zaprimanja i obrade, te prijedloga komisije Općinskom načelniku, koji je shodno članu 8. Odluke, utvrdio i objavio Listu kandidata koji ispunjavaju uvjete konkursa.

Naime, na predmetni konkurs sa ukupnim iznosom planiranih sredstava (140.000,00KM), apliciralo je 99 kandidata, od njih 95 kandidat ispunjava uvjete konkursa, dok 4 kandidata po istom osnovu (obnova godine studija), ne ispunjavaju uvjete konkursa shodno članu 3. tačka 1. stav 5. Odluke.

Iskrene čestitke svim kandidatima kojima su odobrene stipendije, ali i izražavamo iskreno žaljenje za one kandidate kojima shodno važećim propisima, nije bilo moguće odobriti stipendiju, a kandidati koji imaju bilo kakve nejasnoće povodom objavljene Liste, mogu uz prethodnu najavu izvršiti lično provjeru svoje aplikacije u nadležnoj Službi organa uprave, pa čak imaju pravo uložiti prigovor, koji se dalje upućuje nadležnom organu. Lista postaje konačna tek kada Komisija za žalbe na akte po odlukama Općinskog vijeća, odluči po prigovoru u određenom periodu, time će kasniti i samo potpisivanje Ugovora.

Nakon što Lista postane konačna biti će zakazano potpisivanje ugovora, pri čemu kandidati trebaju sa sobom obavezno ponijeti: važeći identifikacioni dokument i kopiju bankovnog računa, a kandidati koji ne mogu doći iz objektivnih razloga, trebaju opunomoćiti (ovjerena punomoć) nekog od bliskih srodnika i sl., koji umjesto njih mogu potpisati Ugovor.

LISTA KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE KONKURSA