Na osnovu Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području Općine Sanski Most ("Sl. glasnik Općine Sanski Most", broj:8/17, 1/18 i 9/19) i člana 24. Statuta općine Sanski Most (“Sl. glasnik Općine Sanski Most “, broj: 4/08, 5/08, 5/09, 2/10 i 9/11), Općinski načelnik r a s p i s u j e:

JAVNI OGLAS

za pribavljanje pismenih ponuda

za privremeno korištenje javne površine

na području Općine Sanski Most

1.

Raspisuje se javni oglas za privremeno korištenje javne površine za postavljanje montažnog objekta tipa kiosk, a koja se nalazi u Sanskom Mostu i to na dijelu k.č.21/10, zv."Marvena pijaca” zemljište uz školsku i istorijsku zgradu, pov.6655 m, upisana u pl.756, K.O.Sanski Most , Općina Sanski Most u dijelu 1/1, uz lokalnu saobraćajnicu-Prijedorska ulica u blizini raskršća Prijedorske i ulice 17.VKB, odnosno ispred srednjoškolskog centra, na jugozapadnom kraju školskog dvorišta između postojećih montažnih kioska.

2.

Maksimalna površina lokacije koju planirani objekat svojom horizontalnom projekcijom na predmetno zemljište može zauzeti iznosi cca 12,00 m2.

3.

Predmetna javna površina će se koristiti u svrhu postavljanja montažnog objekta tipa kiosk.

Tačna pozicija planiranog montažnog objekta tipa kiosk na predmetnoj parceli k.č.21/10 K.O.Sanski Most utvrditi će se prilikom izdavanja urbanističko-tehničkih uslova, a sve na osnovu uslova datih u saglasnostima nadležnih javnih ustanova i upravitelja lokalnih cesta.

4.

Početni iznos naknade za postavljanje montažnog objekta tipa kiosk po m2 zauzete javne površine iznosi 8 KM mjesečno.

Na ponuđenu cijenu biće obračunat i dodan porez na dodanu vrijednost u visini od 17 %.

5.

Period korištenja javne površine je tri godine počev od dana sklapanja ugovora o zakupu za korištenje javne površine .

6.

Pismene ponude dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa na web stranici Općine Sanski Most, Oglasnoj tabli Općine Sanski Most i JP RTV "Sana" d.o.o. Sanski Most, na adresu : OPĆINA SANSKI MOST BANJALUČKA BR.3 79260 SANSKI MOST sa naznakom "NE OTVARAJ-PONUDA PO JAVNOM OGLASU broj: 03-19-6-3438 /23 , a mogu se predati u zapečaćenoj koverti sa naznačenim podacima o podnosiocu putem pošte i neposredno na pisarnici šalter br. 9, Općina Sanski Most.

Tekst Javnog oglasa možete preuzeti ovdje!