Na osnovu Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s pozicije Tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima - Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 46/23) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za raspodjelu sredstava s pozicije Tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima - Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize, broj: 05-11/13-1964/23 od 16.10.2023. godine, federalni ministar rada i socijalne politike

 

OBAVJEŠTAVA

 

zainteresirana fizička lica iz kategorije energetski siromašnih domaćinstava/kućanstava da je raspisan Javni poziv za dodjelu sredstava s pozicije Tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima - Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize. Integralni tekst predmetnog Javnog poziva, zajedno s pripadajućim Prijavnim obrascem, može se u elektronskom obliku besplatno preuzeti na službenoj web stranici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (www.fmrsp.gov.ba). Napominje se da se prijave podnose jedinicama lokalne samouprave (općinama i gradovima) prema mjestu prebivališta domaćinstva/kućanstva u periodu od 23.10.2023. godine do zaključno s 10.11.2023. godine.

- Posebna napomena Općine Sanski Most-

 

Dokumentacija koja se prilaže:

 

  1. Prijavni obrazac (uredno i čitko popunjen i potpisan),

  2. CIPS – obavijesti za sve članove zajedničkog domaćinstva (MUP USK-a - PU3 Sanski Most),

  3. Izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva (Kućna lista) – u Šalter sali Općine,

  4. Dokaz o otvorenom bankovnom računu (kopija).

 

Prijavni obrazac kao i druga dokumentacija (Uputstvo, Javni poziv, i sl.) mogu se preuzeti i sa web stranice Općine Sanski Most (https://www.sanskimost.gov.ba/index.php/obavijesti) i/ili se obrazac može preuzeti na portirnici/ma Općine (Glavna zgrada Općine – Trg Ljiljana br. 1 i ŠIP zgrada), od 23.10.2023. godine do 10.11.2023. godine.

Dokumentacija mora biti uredno i čitko popunjena, potpisana i predana odnosno mora biti kompletna, kao što je navedeno, a formalni nedostaci ukoliko ih bude mogu se otkloniti najkasnije do 10.11.2023. godine, kada se i zatvara javni poziv, te Općina ne snosi odgovornost za propuste stranaka.

Dokumentacija se predaje u Šalter sali općine Sanski Most, u koverti sa naznakom Prijava na “Javni poziv za raspodjelu sredstava s pozicije Tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima - Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize”, broj: 05-11-3338/23, svakim radnim danom od 07:30 do 15:00 sati od otvaranja Javnog poziva - 23.10.2023. godine do njegovog zatvaranja - 10.11.2023. godine.

Stranke trebaju voditi računa da prilože svu neophodnu i traženu dokumentaciju, ne stariju od 6 (šest) mjeseci, original ili ovjerena kopija, da traže uputu ili pomoć, vezano za popunjavanje obrasca ili dostavljanja tražene dokumentacije, te da odmah otklone nedostatke ukoliko ih bude.

Prijavni obrazac

Tekst Javnog poziva

Obavijest o Javnom pozivu

Uputstvo