Na osnovu člana 34. i člana 88. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 14/17, 15/20), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 - Presuda Ustavnog suda FEderacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16) , na zahtjev Općine Sanski Most, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Sanski Most

Radna mjesta:

01. Urbanističko - građevinski inspektor - 1 (jedan) izvršilac

02. Stručni savjetnik - interni revizor - 1 (jedan) izvršilac

03. Stručni savjetnik za upravno - pravne poslove za poduzetništvo - 1 (jedan) izvršilac

 

Tekst Javnog konkursa možete pročitati na stranici Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine: https://ekonkurs.adsfbih.gov.ba/BS/Home/Konkurs/76 ili preuzeti kao prilog:  Tekst Javnog konkursa