Na osnovu člana 67. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 35/05), člana 11. Zakona o novčanim podrškama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona" broj: 07/08, 4/12 i 08/23), Ministar poljoprivrede,  vodoprivrede i šumarstva, d o n o s  i: Uputstvo za ostvarivanje novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2023. godinu