opcinske sluzbe banner

Ostale informacije:

Radno vrijeme službe

07:00 - 15:30

Načelnik službe: Sajid Ramić dipl.

Telefon: +387 37 685 613

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

U Službi civilne i protivpožarne zaštite obavljaju se studijsko-analitički, stručno-operativni i operativno-tehnički poslovi u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara i zaštite od požara i vatrogastva.


Unutrašnja organizacija službe:

Općinska služba civilne I protivpožarne zaštite ima dvije unutrašnje organizacijske jedinice i to :

-       Odsjek za civilnu zaštitu i

-       Odsjek za protivpožarnu zaštitu

Djelokrug rada unutrašnjih organizacijskih jedinica

U odsjeku za civilnu zaštitu obavljaju se slijedeći poslovi i zadaci :

-organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje na području općine;  

-izrađuje procjenu ugroženosti općine; 

-priprema program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća općine;

-predlaže plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća općine,                                                                                      

-prati stanje priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže za unapređenje i organiziranja i osposobljavanja Civilne zaštite;                                                                                                                                                                                  

-organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju osobne i uzajamne zaštite;                                                        

-organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja te organizira i provodi poslove zaštite od požara i vatrogastvo, predlaže program samostalnih vježbi i izrađuje eleborat izvođenje vježbi Civilne zaštite u općini;

-organizira općinski operativni centar Civilne zaštite i obezbjeđuje njegov rad;                                                                                      

-vrši popunu ljudstvom štabova Civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja i jedinica Civilne zaštitite                                           

-određuje povjerenike Civilne zaštite i obezbjeđuje njihovo opremanje materijalno – tehničkim sredstvima, te organizira, izvodi i prati realizaciju njihove obuke;                                                                                                                    

- priprema propise u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti općine;                                                                                      

-obavlja stručne poslove za Općinski štab civilne zaštite,                                                                                                                      

- obavlja stručne poslove iz oblasti zaštite i spašavanja o kojima odlučuje Općinsko vijeće                                                        

-obavlja stručne poslove na organizovanju i provođenju deminiranja iz nadležnosti Općine                                                          

-vodi propisane evidencije i vrši druge poslove zaštite i spašavanja, u skladu sa Zakonom i drugim propisima i općim aktima;  

    

U odsjeku za protivpožarnu zaštitu obavljaju se slijedeći poslovi i zadaci :

- poduzima odgovarajuće mjere i aktivnosti na organizaciji i provođenju zaštite od požara i vatrogastva na području općine, u skladu sa Zakonom, propisima kantona i općine;                                                                 

- obavlja stručne i druge posove koji se odnose na organiziranje profesionalne vatrogasne jedinice općine i predlaže i poduzima mjere na osiguranju kadrovskih materijalnih, tehničkih i drugih uslova potrebnih za efikasan rad i funcioniranje te jedinice, te o tim pitanjima ostvaraju saradnju sa Kantonalnom upravom Civilne zaštite;

- definira i predlaže pitanja koja se odnose na razvoj zaštite od požara i vatrogastva u okviru programa

razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća općine, a što se vrši u saradnji sa ostalim                  službama za upravu općine;                                                                                                                                    

- izrađuje Plan zaštite od požara općine, i osigurava njegovu realizaciju uz učešće službi za upravu općine;                                                                                                                                                                           

- planira i osigurava provođenje obuke i stručno osposobljavanje u usavršavanje pripadnika vatrogasne jedinice i drugih lica koja se bave poslovima vatrogastva;                                                                                      

- obavlja poslove i zadatke gašenja požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom                  

- obavlja i pruža usluge pravnim i fizičkim licima u oblasti zaštite od požara i drugih nesreća (kontrolu i servisiranje vatrogasnih aparata, kontrolnog mjerenja pritiska i protoka u hidrantskoj mreži, obučavanje     radnika i građana iz oblasti zaštite od požara, ispumpavanje vode iz podruma, prevoz pitke vode za stanovništvo, pomoć pri saobraćajnim udesima )                                                                                                                    

- pruža stručnu i drugu pomoć dobrovoljnim vatrogasnim društvima radi uspješnog obavljanja poslova   zaštite od požara i vatrogastva iz njihove nadležnosti od značaja za vatrogastvo, a posebne aktivnosti    provodi kod onih vatrogasnih društava u kojima je osnovana dobrovoljna vatrogasna jedinica radi osposobljavanja te jedinice za efikasno učešće u gašenju požara;                                                                                            

-ostvaruje saradnju sa pravnim licima u kojima su osnovane vatrogasne jedinice radi osoposobljavanja      tih jedinica za efikasno gašenje požara i mogućeg učešća tih jedinica na gašenju požara van objekta i  prostora pravnog lica na području općine;                                                                                           

-ostvaruje saradnju sa službma civilne zaštite susjednih općina u pitanjima od zajeničkog interesa za zaštitu od požara i vatrogastva;                                                                                                                                           

 - ostvaruje saradnju sa općinskim službama za upravu, Javnim ustanovama i preduzećima, nevladinim   organizacijama i drugim subjektima u cilju međusobne koordinacije aktivnosti zaštite i spašavanja                                    

- priprema informacije, izvještaje, statističke podatke iz djelokruga rada službe                                                                            

 -. vrši i druge poslove iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva koji su ovim Zakonom , kao i zakonom kantona i odlukama općinskog vjeća stavljeni u nadležnost službe civilne i protivpožarne zaštite općine.

Kontaktirajte općinsku inspekciju

Viber LogoWhatsApp Logo

 

Viber i Whatsapp broj za prijave i pritužbe
+38761458340

Opširnije

 
Vrati se na vrh stranice