NVO/OCD

Nevladine organizacije/organizacije civilnog društva (NVO/OCD), u daljem tekstu:  Udruženja,  osnivaju se u skladu sa Zakonom o Udruženjima i fondacijam F BiH ("Sl. Novine F BiH", br. 45/02), u daljem tekstu: Zakon. Registraciju Udruženja shodno Zakonu vrši Kantonalno ministarstvo pravosuđa i uprave USK-a, pri čemu najmanje 3 (tri) osobe mogu osnovati Udruženje. Općina Sanski Most prema zadnjim podacima ima  registriranih 175 Udruženja, i taj broj do sljedećeg ažuriranja može biti veći. Može se kazati da je za našu lokalnu zajednicu ovo zaista veliki broj Udruženja ali i pokazatelj organizacije društvenog i civilnog života samih građana kroz nevladine organizacije.  Općina već duži niz godina objavljuje Javne pozive za OCD/NVO po LOD metodologiji u skladu sa Odlukom o finansiranju i sufinansiranju projekata organizacija civilnog društva (OCD), odnosno nevladinih i neprofitnih organizacija koje djeluju na području općine Sanski Most ("Službeni glasnik općine Sanski Most", broj: 2/17 i 8/17), u daljem tekstu: Odluka, i u tu svrhu se predviđaju određena sredstva u Budžetu Općine Sanski Most. 

Većina Udruženja osnivaju se zbog potreba pojedinaca/grupa tj. kroz organizaranje određenih skupina građana iz raznih oblasti društvenog života, i većina ih prestaje sa radom odnosno aktivnosti im  prestanu kroz prvi mandat ovlaštenih osoba za zastupanje i predstavljanje ili na drugi način, jer su aktivnosti volonterske i nemaju tendenciju da prerastu u veći oblik organiziranja i djelovanja, koji bi bio prepoznatljiv u lokalnoj zajednici, ali u zadnje vrijeme je često razlog prestanka rada  Udruženja i odlazak članova u zemlje EU ili iz nekih drugi razloga koji utiču na aktivnosti udruženja. U određenim oblastima ima mnogo srodnih Udruženja (sport, poljoprivreda, privreda, i sl.) pa su osnivani i Savezi, kao i druga Udruženja koja se osnivaju i organiziraju kroz već postojeće Saveze. 

Treba kazati da je nakon poplava u Maju  2014. godine, u Sanskom Mostu veliki broj Udruženja prestao sa radom odnosno prestale su aktivnosti većine Udruženja ili su bile svedene na minimum, dok su neka Udruženja davala namjerljiv doprinos lokalnoj zajednici i građanima,  da bi tek u zadnje dvije godine postala primjetna tendencija pokretanja Udruženja ili osnivanja novih. Općina Sanski Most odnosno nadležna Služba za opće poslove i društvene djelatnosti putem Službenika zaduženog za rad sa Udruženjima obavlja sve aktivnosti oko nevladinog sektora, te daje savjete, pomoć i podršku Udruženjima kako prilikom osnivanja, a ono i u samom radu shodno pozitivnim zakonskim propisima, odnosno organizira kontinuirane edukacije organizacijama civilnog društva iz oblasti rada i djelovanja NVO-a, kao i oblasti pisanja projekata po LOD ali i drugim aktualnim metodologijama, obaviještava aktivne i zainteresirane organizacije o objavljenim konkursima/pozivima na koja mogu aplicirati, kao i o svemu što je bitno za organizacije, a sve sa ciljem kako bi se Udruženja educirala i kako bi svoje aktivnosti podigle na viši nivo tj. kako bi mogli da se educiraju,  kako bi naučili način apliciranja i pisanja kvalitetnog projektnog prijedloga za  sredstva (shodno važećim metodologijama donatora i putem projektnih prijedloga), kako kod lokalne zajednice, a ono i  kod viših nivoa vlasti,  međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija, i sl., a  koja su namijena NVO-ima te tako kroz provođenje projektnih aktivnosti iz raznih oblasti, ujedno poboljšavaju i položaj same lokalne zajednice tj. građana. Sredstva koja NVO- i dobiju od viših nivoa vlasti ili lokalne zajednice i drugih donatora  putem javnog poziva,  pravdaju  donatoru/ima od kojih su i dobili sredstva.

Pogrešna je percepcija i pretpostavke da mnogo Udruženja predstavlja problem, i da postoje sumnje i tendencije zloupotreba, što nije nemoguće ali se takve aktivnosti prijavljuju nadležnim organima, koji vrše kontrolu rada i djelovanja Udruženja,  jer većina Udruženja koristi sredstva od članarina i donacija članova i simpatizera Udruženja, koriste vlastite prostorije za rad i djelovanje, jer im je cilj i svrha djelovanja ograničena, a sve što ostvare prihoda kroz aktivnosti, moraju biti evidentirana i namijenjena za ostvarivanje statutarnih ciljeva (sva Udruženja), odnosno sve NVO podliježu i drugim pozitivnim propisima, kao i kontroli rada i djelovanja od strane viših nivoa vlasti. Lokalna zajednica može po zahtjevu dodijeliti (ukoliko ima na raspolaganju)  prostorije za rad onim  Udruženjima  čije su aktivnosti prepoznatljive i od interesa su za lokalnu zajednicu. 

Lokalna zajednica ne vrši osnivanje Udruženja niti obavlja kontrolu i nadzor nad njihovim radom, jer Udruženja se nameću lokalnoj zajednici i građanima svojim radom i djelovanjem, i čine se prepoznatljivim ili se ugase nakon određenog perioda, tako da Općina nije obavezna, a niti može dodijeliti svim Udruženjima prostorije za rad, jer to nije fizički u mogućnosti, ali nastoji se da Udruženja imaju na raspolaganju određene javne prostore gdje mogu održati svoje sastanke i druge društveno korisne aktivnosti. Sva Udruženja koja su registrirana shodno Zakonu, mogu da se prijave na Javni poziv za NVO/OCD i da putem kvalitetnog projektnog prijedloga dobiju određena sredstva za realizaciju svog projektnog prijedloga shodno projektnoj ideji i samoj kvaliteti projekta, koji mora biti u skladu sa Javnim pozivom i Smjernicama.

Udruženja kojima budu odobrena sredstva ista su dužni da opravdaju do perioda koji je definiran u Javnom pozivu i Smjernicama te u samom Ugovoru. Općina Sanski Most će i dalje da pomaže rad NVO-a  putem Javnog/ih poziva tj. kroz kvalitene projektne prijedloge, te će pružati svu neophodnu pomoć, savjete i podršku NVO sektoru kroz organiziranje raznih edukacija/seminara/radionica, a zainteresirane NVO mogu se kontinuirano obraćati i prijavljivati (zbog evidencije i planiranja)  nadležnoj Službi i službeniku  organa uprave, kako bi dobili  svu neophodnu  pomoć, savjete i podršku.

Spisak svih  NVO/OCD:

Link –  "Obrasci" - dokumentacija za osnivanje/izmjene i dopune:  http://vladausk.ba/v4/preuzimanje/3 .