Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03, 34/03 i 65/13) i člana 24. Statuta Općine Sanski Most ("Službeni glasnik Općine Sanski Most", broj 4/08, 05/08, 5/09, 2/10 i 9/11), člana 16. Odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Radio televizija "Sana" d.o.o. Sanski Most u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima Federacije BiH i zakonom o privrednim društvima Federacije BiH i člana 8. Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za konačna imenovanja na pozicije u regulirane organe, Komisija za izbor u regulirane organe općine Sanski Most raspisuje Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova skupštine JP RTV "SANA" Sanski Most.

Dokument Javnog oglasa preuzmite OVDJE.