Općina Sanski Most i Investicijska fondacija Impakt obavještavaju zainteresovane postojeće i potencijalne poduzetnike sa područja općine Sanski Most da je produžen rok za predaju prijava za Javni poziv za učešće u YEP inkubatoru poslovnih ideja do 05.augusta 2020. godine.
Uvodne informacije
Investicijska fondacija „Impakt“ Sarajevo i Projekat zapošljavanja mladih (YEP), koji se realizira uz podršku Vlada Švicarske, a koji je tokom 2018. i 2019. godine u saradnji sa 32 lokalne zajednice u BiH realizirao YEP inkubator poslovnih ideja u kojem je podržano osnivanje 120 novih poslovnih poduhvata širom BiH, nastavlja realizaciju aktivnosti koje se odnose na podršku razvoju preduzetništva i očuvanju radnih mjesta u obrtima i malim preduzećima, a u saradnji sa lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini. Više informacija o YEP inkubatoru poslovnih ideja dostupno je na www.impakt.ba
U sklopu zajedničke saradnje između Investicijske fondacije„Impakt“ i Općine Sanski Most na realizaciji YEP inkubatora poslovnih ideja 2020 već se realizuje program mentorske i savjetodavne podrške za postojeće obrtnike i preduzetnike kako bi im se pružila podrška u savladavanju negativnih posljedica COVID 19 pandemije i normalizaciji poslovanja.
Predmetni Javni poziv raspisuje se u svrhu prijava za učešće u programu razvoja preduzetništva YEP inkubator poslovnih ideja 2020.
Opis programa
YEP inkubator poslovnih ideja predstavlja sveobuhvatan program inkubacije poslovnih ideja odnosno podrške realizaciji poslovnih ideja i sastoji se iz slijedećih komponenti:
1. Preduzetnička obuka u trajanju od 6 dana uperiodu od maksimalno 2 mjeseca fokusirana na razvoj poslovnog plana i poslovnog modela te jačanje preduzetničkih vještina , prilikom čega učesnici obuke imaju kontinuiranu stručnu i mentorsku podršku trenera u izradi zadataka i finalnoj izradi poslovnog plana i poslovnog modela.
2. Priprema i realizacija prezentacije poslovnih ideja pred stručnom komisijom za ocjenu poslovnih planova i poslovnih modela.
3. Dodjela bespovratne finansijske podrške u iznosu do 5.000 KM za najbolje pozitivno ocijenjene poslovne ideje (do 5 poslovnih ideja na području općine Sanski Most)
4. Stručna i mentorska podšrka u daljem rastu i razvoju biznisa u skladu sa procijenjenim potrebama.
Sve pobrojane forme podrške će biti ponuđene samo onim preduzetnicima koji budu uspješno savladavali pojedinačne cikluse programa. Podrška u svakom narednom ciklusu uslovljena je uspješnim završetkom prethodnog ciklusa inkubacije poslovne ideje. U slučaju neispunjavanja preuzetih obaveza od strane korisnika, Investicijska fondacija Impakt i predstavnici Općine Sanski Most zadržavaju pravo da u bilo kom trenutku isključe bilo kojeg preduzetnika iz procesa pružanja podrške.
Ko može aplicirati za program?
• Fizičko lice sa prijavljenim mjestom boravka na području općine Sanski Most
• Organizacija civilnog društva (udruženja građana i fondacije) sa sjedištem na području općine Sanski Most, zainteresovane za pokretanje socijalnih/društvenih preduzetničkih poduhvata u vidu privrednih društava odnosno formalnog biznisa.
• Vlasnici postojećeg biznisa sa sjedištem na području općine Sanski Most koji je registrovan do 12 mjeseci od dana objavljivanja javnog poziva zainteresovani za razvoj preduzetničkih vještina i realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl.).
Dodatno, potrebno je
• Da aplikant ima poslovnu ideju koju želi da pokrene i uspostavi formalni biznis u vidu obrtničke ili druge djelatnosti kao osnovne djelatnosti ili dodatne djelatnosti, privrednog društva sa minimalno jednim zaposlenim, zadruge sa minimalno jednim zaposlenim, udruženja koje će poslovati prema principima socijalnog preduzetništva sa minimalno 1 zaposlenim. U slučaju start up biznisa neophodno je da se realizacijom projekta osigura zapošljavanje najmanje jedne osobe na period od godinu dana.
• Da aplikant pripada jednoj ili više ciljnih grupa kako je navedeno ispod.
• Da aplikant posjeduje minimalne tehničke vještine za vođenje proizvodnog procesa ili upravljanje poslovnom aktivnošću.
• Da aplikant ima minimalno završenu srednju ili višu školu ili iskustvo na poslovima koje obuhvata poslovna ideja.
Ciljne grupe:
• Nezaposleni sa prijavljenim mjestom boravka na području općine Sanski Most;
• Zaposleni sa prijavljenim mjestom boravka na području općine Sanski Most koji bi željeli da pokrenu vlastiti biznis;
• Organizacije civilnog društva sa sjedištem na području općine Sanski Most zainteresovane za angažman u oblasti socijalnog preduzetništva;
• Vlasnici postojećih biznisa koji je registrovan do 12 mjeseci od dana objavljivanja javnog poziva zainteresovani za razvoj preduzetničkih vještina i realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl.). Dopunske djelatnosti nisu prihvatljive izuzev u slučaju da realizacija poslovne ideje podrazumijeva prelazak u osnovnu i/ili dodatnu djelatnost.
Propozicije učešća u Programu
Za učešće u YEP Inkubatoru poslovnih ideja moguće je aplicirati sa poslovnom idejom koja kao rezultat podrazumijeva formalno osnivanje privrednog subjekta i/ili realizaciju poslovne ideje o proširenju poslovanja (novi proizvodi/usluge, izlazak na inostrana tržišta i sl.) start up biznisa ne starijih od 12 mjeseci. Prihvatljivi oblici poslovnog poduhvata su: privredno društvo uz obavezu zapošljavanja zaposlenika, obrt i srodna djelatnost i druge djelatnosti kao osnovna ili dodatna djelatnost, udruženje i/ili zadruga koji posluju prema principima socijalnog preduzetništva uz obavezu zaposlenja jednog zaposlenika. Dopunske djelatnosti nisu prihvatljive izuzev u slučaju da realizacija poslovne ideje podrazumijeva prelazak u osnovnu i/ili dodatnu djelatnost.
Također, u Programu ne mogu učestvovati zaposlenici javnih službi za zapošljavanje kao ni općinskog organa uprave niti članovi njihovih užih porodica.
Ograničenja u vezi oblasti ili industrija iz koje dolaze poslovne ideje su one koje nalaže zakonodavstvo. Dodatno, nisu prihvatljive poslovne ideje koje imaju negativan uticaj na ljudsko zdravlje (npr. proizvodnja, prerada ili puštanje u promet alkoholnih pića ili duhanskih proizvoda, proizvodnja koja ima značajan uticaj na zagađenje ljudske okoline i slično), te poslovne ideje koje se odnose na oblast priređivanja igara na sreću, kockanja i sl. U oblasti socijalnog preduzetništva, kao referentni dokument koji propisuje vrijednosti, osnovne pojmove i principe socijalnog preduzetništva koristi se Platforma za socijalno preduzetništvo FBiH razvijena od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje u okviru Projekta zapošljavanja mladih (YEP).
Kako aplicirati na Program?
Prijave na odgovarajućem prijavnom formularu podnose se najkasnije do 05.08.2020. godine. Prijavni formular je moguće preuzeti elektronski, na zvaničnoj web stranici Općine www.sanskimost.gov.ba ili lično na Info pultu općine Sanski Most.
Uz ispunjeni prijavni formular dostavlja se i slijedeća dokumentacija:
• Kopija rješenja o registraciji – za postojeće start up biznise i nevladine organizacije
Popunjen formular i prateće dokumente moguće je predati u pismenoj formi i online formi. Pismena prijava se predaje u zatvorenoj koverti i to u Šalter salu Općine Sanski Most (Trg ljiljana br. 1), sa naznakom „Za učešće u programu YEP inkubator poslovnih ideja“. U slučaju online prijave, dokumenti se skeniraju i dostavljaju na e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. sa naznakom: „Prijava za učešće u programu YEP inkubator poslovnih ideja“.
Nakon isteka perioda za prikupljanje aplikacija iz ovog Javnog poziva, aplikacije se ocjenjuju s aspekta ispunjenja administratvinih zahtjeva te nepotpune aplikacije neće biti razmatrane i biće odbačene.
Gdje mogu dobiti više informacija?
Više informacija moguće je dobiti u Općini Sanski Most, Trg ljiljana br. 1, na telefon 037 689 126 ili pak putem e-mail-a Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.. ili na broj telefona: 033 202 043 kao i e-mail-a Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE ili lično u Šalter sali Općine Sanski Most (šalter broj 8.)