Izborna komisija općine Sanski Most
Obavijest za javnost i građane,  političke subjekte, posmatrače i sve aktere izbornog procesa

Organizacija izbornog procesa – izborne aktivnosti:


Poštovani i uvaženi građani, mediji, ovjereni politički subjekti, posmatrači i svi akteri u izbornom procesu, obavještavamo Vas da Izborna komisija provodi sve aktivnosti na organizaciji izbornog procesa, te da sve teče nesmetanom dinamikom,  i da  je trenutno faza pripreme i obuke biračkih odbora, koja počinje 16.09.2018. godine za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora (Termini objavljeni na web stranici općine Sanski Most-dostavljeni polit.subjektima), a od 17.09.2018. godine za članove i zamjenike članova BO-a, uz napomenu da će komisija vršiti i obuku rezervi komisije (politički subjekti popunili 50-60 %) shodno zakonskim i podzakonskim aktima i Odlukama CIK-a ( web stranica, dost.polit.subjektima), i da se mogu prijaviti svi građani koji su ranije radili u BO-ima, bez obzira ispred kojeg polit.subjekta su bili nominirani, mladi i obrazovani ljudi  i svi koji mogu psihofizički podnijeti teret izbornog procesa.

Birački odbori:

Naime, kako su politički subjekti dostavili svoje prijedloge shodno propisima CIK-a, koji nisu ni približno dovoljni da popune sve BO-e, te nakon saznanja od istih da neki nisu namjerno imenovali zamjene, kako bi ih imenovala Komisija, to je OIK ponovno u koordinaciji svih političkih subjekata tokom razgovota sa istima, tražio da dodatno pošalju sve one koji budu željeli da rade tokom dana izbora, kako bi prošli obuku i bili rezerva komsije, a  komisija je morala u rokovima  donijeti Rješenje o imenovanju biračkih odbora (poslano svim pol.subjektima, oglasna ploča), te je i pored nezainteresiranosti ili ne znanja ljudi, uspjeli smo popuniti BO-e sa članovima i dosta zamjena, ali kontinuirano nastojimo da uključimo mlade i obrazovane ljude, rezerve komisije, pozivamo preko medija, stavljali/mo obavijest i tražili/mo od polit. subjekata putem e-maila, da nam daju prijedloge, i pored svega toga nisu uspjeli da popune BO-e sa svojim prijedlozima.
Instrukcije CIK-a svim Komisijama su da traže od Načelnika/Gradonačelnika da se stavi na raspolaganje administrativno osoblje (akt poslan i Načelniku i političkim subjektima), a Izborna komisija na sve načine nastoji da  u biračkim odborima budu obrazovani ljudi, ljudi iz administracija (organ uprave, obrazovnih ustanova, pravosudja, i sl.) jer su to ljudi koji svojim znanjem i iskustvom mogu iznijeti izborni proces na biračkom mjestu, ne upuštajući se u bilo kakve manipulacije i radeći sve po propisima, a za svaku zloupotrebu koju i da učine, odgovorni su sami, ili će biti procesuirani.

Ponovno da napomenemo, birački odbori su ključ uspješnog izbornog procesa, i predsjednik BO-a i članovi su nezavisni u svom radu, pa čak i izborna komisija/koordinatori kada dolaze u obilazak, moraju da se predstave, pokažu identifikacione dokumente i traže pristup, s tim da izborna komisija nadzire zakonitost rada i može poduzeti određene mjere propisane zakonom i podzakonskim aktima, jer nastoji da biračka mjesta funkcioniraju kako treba i na svaku sumnju posmatrača ili polit. subjekata, članova BO-a,  traži od Predsjednika BO-a da izvrši sve dodatne provjere i ponovno započne sa svojim aktivnostima shodno propisima uz upozorenje na moguće posljedice, ali na kraju odgovornost je na BO-ima.  Sve greške se prate i u Glavnom centru za brojanje (bijeli obrasci) u Sarajevu, i CIK onda može pokrenuti postupak i kazniti birački odbor ukoliko namjera odbora nije u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.
Tako da je i na prošlim Lokalnim izborima 2016. godine, na sve iskazane sumnje političkih subjekata ili zapažanja na biračkim mjestima, Izborna komisija poduzela aktivnosti i provela postupak, te pozivala sve predsjednike BO-a gdje je iskazana sumnja, sve zapisnički evidentirala uz potpise predsjednika BO-a, i uz priloge sa biračkog mjesta (crvena i zelena kopija i dr. dokazi) dostavila CIK-u na dalje postupanje, uz napomenu - ko i zašto izražava sumnju, te da i OIK shodno tome izražava svoju sumnju i pozvali smo CIK da se ponovno otvore vreće i ponovno broji za sva ta biračka mjesta u Glavnom centru za brojanje u Sarajevu, jer OIK ne može brojati i otvarati vreće jer su one zatvorene, i BO-ima se skreće pažnja da sve mora biti zapakovano i pečati stegnuti do kraja i da moraju predati materijal po propisima, i da na biračkim mjestima moraju biti izvješeni žuti obrasci – što je i obaveza svakog odbora, što uče i na obuci, i imaju u Priručniku o radu BO-a - koje dobiju uz materijale.

OIKobavijestUnos podataka u Bazu JIIS:
Takođe, prilikom unosa podataka – sa zelenih kopija za OIK,  Baza JIIS je tako koncipirana da se sve greške od 2016. godine  mogu ispraviti, ukoliko i dođe do pogreške pri unosu, u većini slučajeva pored grešaka administratora, najveći problem je bio kod biračkih odbora jer nisu pravilno popunili obrasce, kidajući listiće u obrascima po bojama i vraćajući ponovno - ali ne sve, ne stavljajući iste kako treba ili ne stavljajući nikako tako da se ili indiguje pogrešno od mjesta gdje treba ili nikako, pa smo sve gdje je postojala sumnja  pozivali predsjednike BO-a da donesu svoje obrasce – isprave svoju grešku ukoliko ima neslaganja,  i uz svoj potpis i napomenu da su pogriješili i iz kojeg razloga, i sve kopirano i skenirano, uz napomenu poslano je CIK-u - na znanje i postupanje, a greške ispravljane i podaci unešeni kako treba. Komisija je na kraju zbog jedne greške administratora prilikom unosa, greška koja nije utjecala na izborni rezultat (ali je greška),  podnijela Prigovor CIK-u na rezultate- protiv same sebe,  i tražila ispravku greške, što znači da je namjera komisije da sve bude kako treba i da se poštuje volja glasača.
Ono što gradjani ne znaju, je da se unos podataka odvija pod nadzorom kamera u Šalter sali općine Sanski Most i sve kancelarije su pokrivene kamerama, u prisustvu međunarodnih posmatrača (koje mi tražimo da budu prisutni), posmatrača NVO-a, političkih subjekata, i sl. a da se za svaki pogrešan unos, mora tražiti odobrenje od CIK-a za ispravku, i onda nakon odobrenja CIK-a,  administratori CIK-a brišu unose za to biračko mjesto i nadziru aktivnosti, i unosi se ponovno sa zelenih kopija.
Sada je  JIIS aplikacija softverski nadograđena i ispravka greške će biti samo na mjestu greške koja je napravljena, i tako će se smanjiti i nove greške osoba koje unose podatke, a osobe na unosu nisu samo bošnjaci, već je nacionalno izbalansirana, tako da imamo i pravoslavaca i dr., uz napomenu da su i dva člana komisije iz reda srba - pravoslavaca.
Takođe, kako se podaci kada su u pitanju Opći izbor ili Lokalni izbori (Predsjedništvo BiH i/ili Gradonačelnici/Načelnici), moraju  unijet do 21, 00 sati, a birački odbori još nisu ni počeli da broje druge nivoe, to su instrukcije i propisi CIK-a  da se zelene kopije OIK-a za te nivoe (Predsjedništvo BiH i/ili Gradonačelnici/Načelnici) prikupe od biračkih odbora, kako bi se  preliminarni rezultati  mogli znati do 21,00 sati, to Komisije organiziraju prikupljanje obrazaca uz napomenu da svaki BO dobije spisak imena lica koja od komisije  mogu preuzeti zelene kopije, dostaviti druge akte ili doći u obilazak,  jer ne postoji drugi način da se rezultati na vrijeme unesu, a birački odbori (Grad) oni bolje organizirani  završe do 23-24,00 sata cijeli proces, a oni manje ažurni ili udaljeni ostaju duže.

Politički subjekti:

Posebna napomena, svim političkim subjektima da svoje platforme i programe koje upućuju građanima zasnivaju na istima, a ne na insinuacijama i već presuđenim stvarima, odnosno bez opterećivanja javnosti i građana i stvaranje sumnje u izborni proces i integritet izborne komisije koja sada radi, jer izborna Komisija od 2014. godine i imenovanja novog predsjednika funkcionira maksimalno otvoreno, javno,  transparentno i ekspeditivno, u šta su se svi i uvjerili, a svaki prigovor će se rješavati i prije prigovora, i u skladu sa pozitivnim propisima,  i ništa nije tajna - niti smije biti.
Takođe, Izborna komisija i predsjednik iste, uvažavaju sve primjedbe i sugestije političkih subjekata, građana i posmatrača, i na svaku će poduzeti ili je poduzela  određene mjere i aktivnosti, i na svaku grešku koju napravi neko iz izborne administracije, biće otklonjena ili će se tražiti da se otkloni, a za svaku zloupotrebu izbornog procesa ili upuštanje u nezakonite aktivnosti, biće reagirano na način da će biti podnošene prijave pravosudnim organima/organima gonjenja na dalje postupanje, ali će isto tako svako ometanje izbornog procesa ili aktivnosti koje dovode do ugrožavanja izbora i izbornih aktivnosti rezultirati prijavama pravosudnim organima/organima gonjenja.
Pored toga Izborna komisija mora da štiti svoj integritet, što će činiti u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, ali će štititi i integritet biračkih odbora, jer je ključ uspješnih izbora u biračkim odborima u kojima rade i osobe iz Vaših stranaka odnosno građani Sanskog Mosta,  a sada su dio izborne administracije, i dužni su da rade po propisima i da poštuju i uvažavaju Izborni Zakon BiH i podzakonske akte CIK-a, i druge pozitivne zakonske propise.

Komunikacija sa akterima izbornog procesa:
Treba kazati, da se nakon razgovora sa svim ili bar većinom političkih subjektima ili ovlaštenim predstavnicima,  koji imaju zaista povećan interes za Opće izbore 2018. godine, i saznanja od istih ali i naših saznanja, postoje odredjene sumnje u narušavanje izbornog procesa, ali  dok je sve to u granicama propisa komisija neće reagirati, i mi nastojimo da uspostavljamo i dalje još bolju komunikaciju i nailazimo na pozitivne povratne informacije, jer ne želimo da Izborna komisija bude mjesto preko koje će politički subjekti voditi svoje političke programe,  jer radimo izuzetno dobro i profesionalno, i ne postoji niti jedan razlog za bilo kakve sumnje,  i svaku sumnju- politički subjekti i građani su već o tome obaviješteni mogu otkloniti svojom prijavom Komisiji ili da se uvjere na licu mjesta, a građani i javnost mogu uzeti učešće u izbornom procesu i biračkim odborima da li u vidu posmatrača, ili člana biračkog odbora, jer komisiji treba ljudi za biračke odbore (odustajanja, zdrav.razlozi, odlasci na put i sl.), te tako svojim angažmanom dovesti do toga da izborni proces bude još bolji i kvalitentiji, a uz to biti plaćeni za svoj rad shodno Odluci CIK-a o naknadama za rad u BO-ima.
Naglašavamo da je i izborna komisija poduzela određene aktivnosti i obavijestila policiju koja i sama ima određena saznanja o kritičnim lokacijama biračkih mjesta (kontinuirana komunikacija- policija-komisija), da se povede veća pažnja, ali i da se što bolje nadziru sva biračka mjesta uz još bolju koordinaciju, uz svakako osiguranje (kontinuirano) izbornog materijala do trenutka odvoženja istog, na čemu se zahvaljujemo PU 3 Sanski Most, na izrazitoj profesionalnosti i ozbiljnosti shvatanja izbornog procesa.
Sve sumnje ili nejasnoće,  svi politički subjekti, građani, posmatrači i dr. mogu otkloniti kod Izborne komisije ili prijaviti komisiji – predsjedniku osobno, kako bi se mogle poduzeti određene mjere i aktivnosti, što  već određeni politički subjekti i rade, na čemu im se zahvaljujemo i već se poduzimaju određne aktivnosti na preveniranju bilo kakvih nedozvoljenih aktivnosti koje bi mogle ugroziti izborni proces, što se neće desiti i biračka mjesta će se otvoriti i zatvoriti na vrijeme, te će sve biti završeno po propisima, javno i transparentno.
Izborna komisija će nakon svega sačiniti svoj Izvještaj i proslijediti CIK-u na znanje i dalje postupanje, ukoliko bude ozbiljni povreda izbornog procesa  ili bilo kakvih opstrukcija, od bilo kojeg aktera izbornog procesa ili institucije/a,  a biće obaviješteni i organi gonjenja odnosno pravosudni organi.
Sve što interesuje građane i javnost, medije, političke subjekte, i posmatrače, vezano za izborni proces i aktivnosti, mogu pronaći na web stranici općine Sanski Most – link: Izborna komisija (naslovna strana), i na Forumu -web stranica, ili tražiti od izborne komisije.

"Zahvaljujemo se svim građanima i javnosti,  na razumijevanju i želimo da svi znaju da u svakom trenutku Izborna komisija i njen predsjednik stoji/e na raspolaganju građanima i javnosti, te sve ujedno zamoljavavamo da vjerujete u  izborni proces i da svi izađu na Opće izbore 2018. godine na svoja biračka mjesta i glasaju po svojoj volji, a volja građana mora biti ispoštovana.
Svim političkim subjektima i njihovim kandidatima želimo uspjeh i da osvoje što bolje pozicije/rezultate voljom građana na Općim izborima 2018. godine.
Svim posmatračima želimo uspješan izborni proces i posmatranje izbornih aktivnosti, uz maksimalnu koordinaciju i komunikaciju kako sa predsjednicima BO-a, a tako i sa Izbornom komisijom, i da posmatranje rada BO-a i komisije, bude u duhu predstojećeg Festivala demokratije – Općih izbora, i pozitivnih zakonskih propisa, jer Vaše prisustvo daje sigurnost i povjerenje u izborni proces i Komisiji i građanima i političkim subjektima, i mi Vas shvatamo kao partnere u izbornom procesu, kao i sve aktere izbornog procesa. "

Unaprijed zahvalni na razumijevanju!


OIK SANSKI MOST


INFO menu

budzetzagradjaneBanner

Video prezentacija

ekobisbanner

Općinski Načelnik

Faris Hasanbegovic
Načelnik općine
prof. Faris Hasanbegović

Lista Projekata

servis48

PROMOTIVNI VIDEO INVESTICIONI POTENCIJALI