Arhiva

USVOJEN IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE SANSKI MOST

17218610 1047100622057071 1686003544731630468 o

Općinsko vijeće Sanski Most održalo je danas šestu redovnu sjednicu, a jedna od važnijih tačaka dnevnog reda bila je izvještaj općinskog načelnika o izvršenju budžeta za prošlu godinu. Očekivano, najveću raspravu na sjednici vijeća izazvala je tačka o izvršenju budžeta, a vijećnici su imali priliku iznijeti svoje stavove i mišljenja po pomenutom pitanju. Kako je navedeno u izvještaju, ukupni prihodi i primci u budžetu općine Sanski Most za 2016. godinu ostvareni su u iznosu od 9.494.708 KM, ili sa 90,38 % godišnjeg plana po rebalansiranom budžetu u iznosu od 10.505.102 KM, a za rashode je izdvojeno 9. 378.786 KM ili 89,28 % godišnjeg plana.

Kako je evidentno da su izdaci u budžetu nešto manji od prihoda, u prošloj godini ostvaren je suficit u iznosu od 115.922 KM. U raspravi koja je uslijedila, vijećnici vladajuće većine su pozitivno ocijenili izvještaj, istakavši da je budžet za prošlu godinu u velikoj mjeri bio uravnotežen, te da je dinamika trošenja budžetskih sredstava pratila dinamiku punjenja budžeta, a ostvareni suficit pokazuje odgovornost prema trošenju budžetskih sredstava. Opozicioni vijećnici u svojim diskusijama isticali su kako budžet na početku godine nije bio dobro planiran, zbog čega je doživio i dva rebalansa. I nakon toga na kraju godine budžet nije ostvaren u skladu sa planom, te je zabilježen pad za oko milion maraka.

Ovaj pad u najvećoj mjeri ogleda se u sredstvima koja općina prikuplja na osnovu neporezni prihoda, koji su u direktnoj ingerenciji općinske administracije, a pored toga potpore i primici sa viših nivoa nisu bili na nivou planiranog, što je sve skupa rezultiralo manjim budžetom u odnosu na prvobitni plan. Također, vijećnici opozicije istakli su nelogičnost zbog iskazanog suficita i viška budžetskih sredstava, a da istovremeno svi kodovi u budžetu i budžetski korisnici nisu u istoj mjeri ispoštovani.

Načelnik općine Faris Hasanbegović je govoreći o budžetskim prihodima u prošloj godini, te neispunjenju zacrtanog plana, istakao da su određena sredstva sa viših nivoa na račun općine uplaćena tek početkom 2017. godine, a radi se o sredstvima u visini od oko pola miliona maraka. Zbog toga je prema njegovim riječima iz godine u godinu veoma teško na realnim osnovama isplanirati budžet, jer planirana sredstva za jednu kalendarsku godinu budu operativna tek u narednoj godini, što rezultira manjim budžetskim prihodima u toku aktuelne kalendarske godine.

Općinski načelnik je naglasio da će i dalje, u skladu sa ostvarenjem budžeta u ovoj godini, voditi računa da svi budžetski korisnici u jednakoj mjeri budu zastupljeni. Na kraju rasprave sa 18. glasova za i 11 protiv usvojen je izvještaj o izvršenju budžetskih prihoda i rashoda općine Sanski Most za 2016. godinu.

Općinski Načelnik

Faris Hasanbegovic
Načelnik općine
prof. Faris Hasanbegović

RTV Sana | sanartv.ba

Lista Projekata

INFO menu

servis48

PROMOTIVNI VIDEO INVESTICIONI POTENCIJALI