Civilna i protivpožarna zaštita

Načelnik službe: Sajid Ramić dipl.

Telefon: +387 37 685 613

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

U Službi civilne i protivpožarne zaštite obavljaju se studijsko-analitički, stručno-operativni i operativno-tehnički poslovi u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara i zaštite od požara i vatrogastva.


Unutrašnja organizacija službe:

Općinska služba civilne I protivpožarne zaštite ima dvije unutrašnje organizacijske jedinice i to :

-       Odsjek za civilnu zaštitu i

-       Odsjek za protivpožarnu zaštitu

Djelokrug rada unutrašnjih organizacijskih jedinica

U odsjeku za civilnu zaštitu obavljaju se slijedeći poslovi i zadaci :

-organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje na području općine;  

-izrađuje procjenu ugroženosti općine; 

-priprema program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća općine;

-predlaže plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća općine,                                                                                      

-prati stanje priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže za unapređenje i organiziranja i osposobljavanja Civilne zaštite;                                                                                                                                                                                  

-organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju osobne i uzajamne zaštite;                                                        

-organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja te organizira i provodi poslove zaštite od požara i vatrogastvo, predlaže program samostalnih vježbi i izrađuje eleborat izvođenje vježbi Civilne zaštite u općini;

-organizira općinski operativni centar Civilne zaštite i obezbjeđuje njegov rad;                                                                                      

-vrši popunu ljudstvom štabova Civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja i jedinica Civilne zaštitite                                           

-određuje povjerenike Civilne zaštite i obezbjeđuje njihovo opremanje materijalno – tehničkim sredstvima, te organizira, izvodi i prati realizaciju njihove obuke;                                                                                                                    

- priprema propise u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti općine;                                                                                      

-obavlja stručne poslove za Općinski štab civilne zaštite,                                                                                                                      

- obavlja stručne poslove iz oblasti zaštite i spašavanja o kojima odlučuje Općinsko vijeće                                                        

-obavlja stručne poslove na organizovanju i provođenju deminiranja iz nadležnosti Općine                                                          

-vodi propisane evidencije i vrši druge poslove zaštite i spašavanja, u skladu sa Zakonom i drugim propisima i općim aktima;  

    

U odsjeku za protivpožarnu zaštitu obavljaju se slijedeći poslovi i zadaci :

- poduzima odgovarajuće mjere i aktivnosti na organizaciji i provođenju zaštite od požara i vatrogastva na području općine, u skladu sa Zakonom, propisima kantona i općine;                                                                 

- obavlja stručne i druge posove koji se odnose na organiziranje profesionalne vatrogasne jedinice općine i predlaže i poduzima mjere na osiguranju kadrovskih materijalnih, tehničkih i drugih uslova potrebnih za efikasan rad i funcioniranje te jedinice, te o tim pitanjima ostvaraju saradnju sa Kantonalnom upravom Civilne zaštite;

- definira i predlaže pitanja koja se odnose na razvoj zaštite od požara i vatrogastva u okviru programa

razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća općine, a što se vrši u saradnji sa ostalim                  službama za upravu općine;                                                                                                                                    

- izrađuje Plan zaštite od požara općine, i osigurava njegovu realizaciju uz učešće službi za upravu općine;                                                                                                                                                                           

- planira i osigurava provođenje obuke i stručno osposobljavanje u usavršavanje pripadnika vatrogasne jedinice i drugih lica koja se bave poslovima vatrogastva;                                                                                      

- obavlja poslove i zadatke gašenja požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom                  

- obavlja i pruža usluge pravnim i fizičkim licima u oblasti zaštite od požara i drugih nesreća (kontrolu i servisiranje vatrogasnih aparata, kontrolnog mjerenja pritiska i protoka u hidrantskoj mreži, obučavanje     radnika i građana iz oblasti zaštite od požara, ispumpavanje vode iz podruma, prevoz pitke vode za stanovništvo, pomoć pri saobraćajnim udesima )                                                                                                                    

- pruža stručnu i drugu pomoć dobrovoljnim vatrogasnim društvima radi uspješnog obavljanja poslova   zaštite od požara i vatrogastva iz njihove nadležnosti od značaja za vatrogastvo, a posebne aktivnosti    provodi kod onih vatrogasnih društava u kojima je osnovana dobrovoljna vatrogasna jedinica radi osposobljavanja te jedinice za efikasno učešće u gašenju požara;                                                                                            

-ostvaruje saradnju sa pravnim licima u kojima su osnovane vatrogasne jedinice radi osoposobljavanja      tih jedinica za efikasno gašenje požara i mogućeg učešća tih jedinica na gašenju požara van objekta i  prostora pravnog lica na području općine;                                                                                           

-ostvaruje saradnju sa službma civilne zaštite susjednih općina u pitanjima od zajeničkog interesa za zaštitu od požara i vatrogastva;                                                                                                                                           

 - ostvaruje saradnju sa općinskim službama za upravu, Javnim ustanovama i preduzećima, nevladinim   organizacijama i drugim subjektima u cilju međusobne koordinacije aktivnosti zaštite i spašavanja                                    

- priprema informacije, izvještaje, statističke podatke iz djelokruga rada službe                                                                            

 -. vrši i druge poslove iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva koji su ovim Zakonom , kao i zakonom kantona i odlukama općinskog vjeća stavljeni u nadležnost službe civilne i protivpožarne zaštite općine.

Vodostaj rijeke Sane

univeritetBIHAC

Karta grada

KartaMALA

Industrijska zona

Sejkovaca

INFO menu

Općinski Načelnik

Faris Hasanbegovic
Načelnik općine
prof. Faris Hasanbegović

Hronika Sana

youtube

servis48

PROMOTIVNI VIDEO INVESTICIONI POTENCIJALI